NEP ENG SERVICE B.V. – PRIVACY STATEMENT

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van NEP ENG Services B.V. (“NEP”). In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website en/of onze diensten. We hebben getracht deze verklaring zo eenvoudig mogelijk te houden.

Wij beseffen heel goed dat we vertrouwelijke gegevens beheren. Wij behandelen de verkregen gegevens daarom ook op de manier zoals wij graag zien dat andere bedrijven met onze gegevens omgaan en conform toepasselijke Europese en Nederlandse wet- en regelgeving, contracten/overeenkomsten met klanten en leveranciers en ons beleid inzake gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring is bedoeld om inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen.

Op deze pagina leest u wat NEP doet met uw gegevens, hoe NEP deze gegevens beschermt en op welke wijze de rechten op basis van de privacywetgeving uitgeoefend kunnen worden.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?
Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot u als persoon. Uw naam, ip-adres, uw huisadres of e-mailadres zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt u meer informatie over persoonsgegevens en de privacywetgeving.

WAAROM VERWERKT NEP ENG SERVICES B.V. PERSOONSGEGEVENS?
Om gebruik te kunnen maken van de diensten van NEP en/of de uitvoering van de overeenkomst is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk. Ook om onze producten en diensten continu te verbeteren, onderhouden en te optimaliseren verwerken wij persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij verwerken worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Als het doeleinde is bereikt worden de persoonsgegevens geanonimiseerd en/of verwijderd.

WEBCASTING
NEP verwerkt persoonsgegevens die verkregen zijn nadat een deelnemer digitaal toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de Webcast.

Verwerking persoonsgegevens:
IP-Adres: Het IP-adres is nodig voor het analyseren van de deelnemers aan de Webcast.
E-mailadres: uw e-mailadres is nodig om in te loggen op de Webcast. Hiermee krijgt u toegang tot de portal en de Webcast. Bij het openen van de URL wordt gevraagd om toestemming voor het verwerken van uw e-mailadres. Dit e-mailadres wordt nooit voor marketingdoeleinden ingezet of met derden gedeeld.

WEBINARS
NEP verwerkt persoonsgegevens die verkregen zijn nadat een deelnemer zich digitaal heeft ingeschreven voor deelname aan een webinar. Om deel te nemen aan een webinar wordt bij het aanmeldingsformulier gevraagd om te ‘opt-innen’.

Verwerking persoonsgegevens:
E-mailadres: uw e-mailadres is nodig om in te loggen op de Webinar. Hiermee krijgt u toegang tot de portal en de Webinar. Bij het openen van de URL wordt er gevraagd om toestemming voor het verwerken van uw e-mailadres. Dit e-mailadres wordt nooit voor marketingdoeleinden ingezet of met derden gedeeld.

LIVE EVENTS
Verwerking persoonsgegevens:
IP-Adres: Met uw ip-adres analyseren wij de bezoekersaantallen van de webinar.
E-mailadres: Om in te loggen gebruikt u uw e-mailadres. Dit e-mailadres wordt nooit voor marketingdoeleinden ingezet of met derden gedeeld.
Device ID: Om een analyse te maken van het gebruik slaan wij het imei nummer op van het ingelogde apparaat.
Locatiegegevens: Wij slaan de locatiegegevens op voor onze klanten om de landen van deelname te analyseren.

IN HOUSE STUDIO – (GEEN VERWERKING)
IP-Adres: n.v.t.
E-mailadres: n.v.t.
Device ID: n.v.t.
Locatiegegevens: n.v.t.

HOSTING EN STREAMING – (GEEN VERWERKING)
IP-Adres: n.v.t.
E-mailadres: n.v.t.
Device ID: n.v.t.
Locatiegegevens: n.v.t.

SKYPE MEETING BROADCAST – (GEEN VERWERKING)
IP-Adres: n.v.t.
E-mailadres: n.v.t.
Device ID: n.v.t.
Locatiegegevens: n.v.t.

VIDEOPRODUCTIE – (GEEN VERWERKING)
IP-Adres: n.v.t.
E-mailadres: n.v.t.
Device ID: n.v.t.
Locatiegegevens: n.v.t.

WEBCLIP2GO – (GEEN VERWERKING)
IP-Adres: n.v.t.
E-mailadres: n.v.t.

SOCIAL MEDIA PLUG-INS
Op onze website gebruiken wij social media plugins (van Twitter, Facebook en LinkedIn). Deze plug-ins zijn te herkennen aan de logo’s van deze sociale netwerken. Deze plug-ins maken het mogelijk om via onze website direct terecht te komen op onze pagina’s op deze sociale netwerken en content op onze website kan “liken” of verder verspreiden.

Wij hebben deze plug-ins op zo’n manier geïnstalleerd dat ze pas cookies plaatsen, en daarmee persoonsgegevens verzamelen, wanneer erop geklikt wordt. Houd er rekening mee dat de sociale netwerken de informatie die ze via de cookies verkrijgen verder gebruiken, bijvoorbeeld voor advertentiedoeleinden. Wij hebben echter geen controle over welke persoonsgegevens deze sociale netwerken verzamelen en hoe zij met deze informatie omgaan. Voor meer informatie raden we u aan de privacy policy en cookies policy van deze sociale netwerken te raadplegen.

COOKIES
Wanneer u onze website bezoekt, plaatsen wij Google Analytics-cookies: we gebruiken deze cookies om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken, inclusief details over de site waar de bezoeker vandaan komt en het totale aantal keren dat een bezoeker naar onze website is geweest. Wij gebruiken de informatie om onze website te verbeteren en de ervaring van bezoekers te verbeteren.

HOELANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.

HOE VEILIG ZIJN UW PERSOONSGEGEVENS?
NEP  acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Daarom maken wij gebruik van diverse technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang of ongeoorloofd gebruik. Technische maatregelen zijn o.a. het anonimiseren van persoonsgegevens, verwerkingsovereenkomsten met leveranciers en een autorisatiebeleid.

Bepaalde gegevens worden versleuteld opgeslagen door middel van encryptie. Door deze encryptie worden gegevens onleesbaar gemaakt en versleuteld op een wijze die alleen binnen de applicatie en door de applicatie weer leesbaar kan worden gemaakt indien opgevraagd door een bevoegde medewerker. 

DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS MET ANDERE ORGANISATIES?
Het uitgangspunt is dat NEP uw gegevens niet met andere organisaties deelt. In geen geval zullen uw gegevens worden verkocht. Er zijn echter uitzonderingen waarbij NEP verplicht is om persoonsgegevens aan anderen af te staan. Het gaat dan altijd om bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld bij een gerechtelijke procedure of ter voorkoming van misdrijven.

DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS MET LANDEN BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE?
Bij het leveren van de diensten Webcasting en Webinars wordt de service gehost bij enkele host bedrijven: Wowza platform en Media site. Dit zijn bedrijven die zich gecertificeerd hebben en zich houden aan de principes die zijn vastgelegd in het Privacy Shield. Elke organisatie in de VS die gecertificeerd is bij het Privacy Shield, heeft een passend beschermingsniveau (voor de duur van de certificatie). Dat betekent dat organisaties vanuit Europa persoonsgegevens mogen doorgeven naar deze organisaties in de VS.

WAT ZIJN UW PRIVACY-RECHTEN?
U heeft het recht ons te vragen de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien en/of deze door ons te laten corrigeren, verwijderen en/of beperken. Ook heeft u het recht de persoonsgegevens die we van u verwerken te ontvangen in een gestructureerd, machine leesbaar formaat. 

U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u gebruik wilt maken van uw privacy-rechten vragen wij u om het verzoek te versturen naar service.nl@nepgroup.com en daarbij gebruik te maken van het formulier gegevensoverdracht. Nadat wij het ingevulde formulier hebben ontvangen ontvangt u per e-mail een automatische ontvangstbevestiging. Bij het verzoek moet ook een kopie van uw identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs toegevoegd worden zodat wij uw identiteit kunnen vaststellen. U kunt de kopie van het identiteitsbewijs eenvoudig toesturen door de ontvangstbevestiging per e-mail te beantwoorden. NEP adviseert u gebruik te maken van de KopieID app van de Rijksoverheid waarmee een veilige kopie gemaakt kan worden. Kijk voor meer informatie over de KopieID app op KopieID App Rijksoverheid.  

Mocht u geen e-mail hebben dan kunt u het formulier ook downloaden, uitprinten en verzenden naar:

NEP ENG Services BV
t.a.v. Afdeling Legal AVG/GDPR
André van Duinboulevard
1217 WH Hilversum

Binnen 1 maand ontvangt u een bericht op het verzoek. Indien het niet lukt om het verzoek binnen 1 maand inhoudelijk te behandelen dan zullen wij u hierover tijdig informeren.

VRAGEN, OPMERKINGEN EN KLACHTEN
Wilt u meer weten over ons gebruik van uw gegevens of uw privacy-rechten, stuur ons dan een email op service.nl@nepgroup.com. U kunt dit e-mailadres ook gebruiken als u klachten heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensverwerking autoriteit waar u woont of werkt of waar wij gevestigd zijn, bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie over een klacht indienen over de verwerking van persoonsgegevens zie “Klacht over gebruik persoonsgegevens – Autoriteit Persoonsgegevens”.

Share